Financiële gang van zaken in 2020

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van € 1,6 miljoen. Ten opzichte van 2019 was sprake van een verbetering van het resultaat met € 3,8 miljoen.

Image description

Opbrengsten en lasten

De opbrengsten zijn ten opzichte van 2019 gestegen met € 3,7 miljoen tot € 92,7 miljoen. De lasten zijn ten opzichte van 2019 gedaald met € 1,1 miljoen tot € 90,8 miljoen.

Eigen vermogen

Na dotatie van het positieve resultaat over 2020 van € 1,6 miljoen resulteert eind 2020 een eigen vermogen van € 16,7 miljoen. De solvabiliteit als verhouding eigen vermogen in relatie tot het totaalvermogen bedroeg eind 2020 26,4%.

Investeringen

In 2020 is voor circa € 2,7 miljoen geïnvesteerd in (medische) apparatuur, hardware en gebouwen.

Kasstromen en liquiditeit

In 2020 is sprake van een positieve kasstroom wat heeft geresulteerd in een toename van de geldmiddelen met circa € 3,5 miljoen.